svenska

Trafikförsäkring – obligatoriskt skydd Ett obligatoriskt skydd för dig, dina medpassagerare och alla andra i trafiken. Trafikförsäkring Vi ersätter Vi ersätter inte Personskador – om du själv, dina passagerare eller andra i trafiken skadas. Skador som du med din bil eller din lätta lastbil orsakar någon annans fordon. Skador som du med din bil eller din lätta lastbil orsakar någon annans egendom, till exempel staket eller hus. Skador på din bil eller din lätta lastbil eller egendom. Självrisker 1 000 kronor om du har orsakat olyckan, det vill säga varit vållande. 1 000 kronor extra om föraren var under 24 år när olyckan inträffade. 10 procent av ett prisbasbelopp* om fordonet körts av någon som inte har giltigt körkort, är berusad eller vårdslös eller om regler för övningskörning inte följts. 10 procent av ett prisbasbelopp* om du inte kan visa vem som kört fordonet vid en trafikskada. *Prisbasbeloppet fastställs av regeringen varje år. För år 2019 är det 46 500 kronor. Fakta om trafikförsäkring Den som äger en bil eller lätt lastbil måste ha en trafikförsäkring om fordonet ska användas i trafiken. Det är trafikskadelagen som beskriver hur trafikförsäkringen gäller. Det är en trygghet för alla i trafiken att veta att den som skadas får hjälp och ersättning.

engelska

Traffic insurance - compulsory protection A mandatory protection for you, your fellow passengers and everyone else in traffic. Motor We are replacing We do not replace Injury - if you, yourself, your passengers or others in the traffic are injured. Damage that you do with your car or your light truck causes someone else's vehicle. Damage that you do with your car or your light truck causes someone else's property, such as fences or houses. Damage to your car or light truck or property. deductibles SEK 1,000 if you have caused the accident, ie been negligent. SEK 1,000 extra if the driver was under 24 when the accident occurred. 10 percent of a price base amount * if the vehicle was driven by someone who does not have a valid driver's license, is intoxicated or careless or if the rules for driving practice are not followed. 10 percent of a price base amount * if you cannot show who drove the vehicle in a traffic accident. * The price base amount is determined by the government each year. For 2019, this is SEK 46,500. Facts about traffic insurance The owner of a car or light truck must have a traffic insurance if the vehicle is to be used in traffic.The Traffic Damage Act describes how the traffic insurance applies. It is a safety for everyone in the traffic to know that the injured person receives help and compensation.

Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)