svenska

Om medarbetaren är fortsatt sjuk efter sjuklöneperioden, men inte får komma till vårdcentralen för att få ett läkarintyg? Många vårdgivare erbjuder alternativa kontaktvägar och du måste inte fysiskt träffat en läkare för att får ett läkarintyg. Det är möjligt att exempelvis få ett läkarintyg via telefon. Försäkringskassan gör sedan en bedömning om du har rätt till ersättning utifrån innehåller i läkarintyget, och det spelar ingen roll för Försäkringskassan om du fysiskt träffat den läkare som utfärdat intyget. Sjuklöneperioden Vad gäller vid återinsjuknande inom sjuklöneperioden? Återinsjuknande inom 5 kalenderdagar innebär en fortsättning på den påbörjade sjuklöneperioden. En medarbetare som är sjuk i 8 dagar, tillfrisknar och går till jobbet dag 9 men återinsjuknar dag 10 påbörjar ingen ny sjuklöneperiod. Om medarbetaren är fortsatt sjuk krävs läkarintyg från och med dag 15.

engelska

If the employee remains ill after the sick pay period, but must not come to the health center to obtain a medical certificate? Many health care providers offer alternative pathways and you do not have to physically see a doctor to get a medical certificate. It is possible, for example, to obtain a medical certificate via telephone. The Social Insurance Agency then makes an assessment of whether you are entitled to compensation based on the contents of the medical certificate, and it does not matter to the Social Insurance Office if you have physically met the doctor who issued the certificate. The sick pay period What applies in case of re-illness within the sick pay period? Returning within 5 calendar days means a continuation of the sick pay period started. An employee who is sick for 8 days, heals and goes to work on day 9, but re-illnesses on day 10 do not start a new sick pay period. If the employee remains ill, medical certificates are required from day 15.

Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)