svenska

NPL handlar inte bara om att ha roligt, men också att alltid vara seriös och att vara en bra lagkamrat. NPL är till för svenskar och du ska alltid kommunicera med ditt lag till din bästa förmåga. Discord är ett krav. Information gällande detta finns längre ner! Du ska alltid spela matcherna så seriöst som möjligt. Du ska uppföra dig till din bästa förmåga både gentemot ditt lag men också mot motståndare. 4 . Det är nolltolerans mot mobbing, rasism och andra kränkande och nedlåtande kommentarer. Att bryta mot denna regeln kan leda till permanent avstängning. 5 Admins har rätt att stänga av spelare utan förvarning om de skulle se att det finns anledning till det för ligans välmående. 5.1 Som användare av NPLs Discord så ger du ditt samtycke att samtalen i Discord kan komma att spelas in för framida bruk av NPLs staff, detta kan t.ex vara för bevismaterial mm 5.2 Har man under 100 matcher på faceit måste man ha öppen steam profil MED SPELTIMMAR SYNLIGA för att kunna spela, Admin har rätt att stänga av spelaren tillsvidare. 5.3 Det är olagligt att sälja konton, det är inte bara emot NPL´s regler utan strider även mot steams regler. Mer info om det finns här: https://store.steampowered.com/subscriber_agreement/?l=swedish#1 NPL är till för att solo köa. Det är okej att skriva: Jag spelar gärna med person en gång, men att spamma captains för att påverka picks och sen bli sur/dodgea för att man inte blir samma lag är inte tillåtet. Spelare som har inaktiviterat sitt konto och gjort ett nytt måste spela utanför NPL fram tills att level kravet för divisionen man tillhörde uppnåtts. Att diskutera någon annans eventuella avstängning är strikt förbjudet i hub chatten och kan leda till mute/ban utan förvarning! Bans är mellan helpers/admins och den eventuellt bannade personen. Obs, det är inte heller tillåtet att skriva “bara banna spelarens nick han gör detta och detta” utan sådan information ska skickas in via reportformuläret. Chatten Chatten ska hållas rent, det är förbjudet att: Förolämpa en annan medlem Spamma och göra reklam inom NPLs hubbar. Admins har rätt att mutea spelare och upprepande överträdelse kommer att ge hårdare straff. PROFILBILD/NAMN Ditt profilbild/namn får ej innehålla namn/ord som uppfattas kränkande eller stötande som t ex. rasism, könsord. Om en admin kontaktar en spelare som bryter mot dessa villkor har denna 24 timmar på sig att ändra innan en avstängning träder i kraft. AVSTÄNGNINGAR Om en spelare bryter mot någon av följande regler så kommer vi att straffa det med följande konsekvenser: Varning: 1/3 dagars ban beroende på situationen. Varning: 7 dagars ban. Varning: 1 månads ban. Permanent ban, tills admins anser att den bör lyftas. Acceptar man inte = 5 min Väljer man att inte pick någon = 15 min Joinar man inte servern = 2h Lämnar man mitt i matchen = 3 h Spelare som har en VAC/fuskban på en annan CS plattform får som tidigast spela NPL 2 år efter att denna bannen blev aktiv. Spelare som har en aktiv ban för toxic behavior/verbal/skriftlig abuse på en annan CS plattform får som tidigast spela 2 månader efter att denna bannen blev aktiv. Spelare som har en aktiv ban för något annat än det som tidigare tagits upp på en annan CS plattform kommer som tidigast få spela 1 månad efter att bannen blev aktiv. Om en spelare utför ett försök att undvika sin ban, genom att skapa ett nytt konto på faceit så kommer det nya kontot bli permanent avstängt från NPL och en strafftid på 1 månad kommer läggas till på den redan aktiva bannen Åker man fast med smurfkonto kommer det kontot bli avstängt av faceit då det är emot deras regler. Main kontot kommer att bli bannad 2 veckor hos oss. DISCORD INFORMATION (Har du inte Discord så tankar du ner det här: https://discordapp.com/download) TS information finns pinnad i hubben - Se till att fixa perm på ts innan du söker match! Använd samma nick på ts som du har på faceit för att underlätta för alla. Pma/Pokea sen någon som sitter i NPL Council/Permitter rummet eller någon med ett P brevid Sverige flaggan för att få perm.När du har gjort detta är du redo och kan klicka på play och söka match i faceithubben. SPELA Vi rekommenderar att alla använder sig av Playstv (https://www.twitch.tv/) Varför? Det underlättar för oss att få fram bevis i form av användare som beteer sig dåligt och det är ett lätt sätt att ladda upp dina snygga klipps! Vår server laggar, kan vi få en ny server? Så länge båda lagen går med på att byta server ska någon av lagkaptenen trycka på call admin i match lobbyn. Notera att matchen kommer spelas om helt, från 0-0! Medans ni väntar ska BÅDA lagkaptenerna skriva i match lobbyn att dom går med på att byta server. Kan vi cancla våran match? Matcher avbryts endast om följande händer dom första 5 rundorna: (Efter att runda 5 är spelad måste båda godkänna cancel) Servern laggar Spelare f

engelska

NPL is not just about having fun, but also about always being serious and being a good teammate. NPL is for Swedes and you should always communicate with your team to the best of your ability. Discord is a requirement. Information about this is further down! You should always play the matches as seriously as possible. You should behave to your best ability both against your team but also against opponents. 4. There is zero tolerance for bullying, racism and other insulting and condescending comments. Breach of this rule can lead to permanent suspension. 5 Admins have the right to suspend players without warning if they see that there is reason for the league's well-being. 5.1 As a user of NPL's Discord, you give your consent that the conversations in Discord may be recorded for future use by NPL's staff, this may be for example evidence etc. 5.2 If you have under 100 matches on faceit you must have an open steam profile WITH GAME HOURS VISIBLE to be able to play, Admin has the right to suspend the player until further notice. 5.3 It is illegal to sell accounts, it is not only against NPL's rules but also contravenes steam's rules.More info about it here: https://store.steampowered.com/subscriber_agreement/?l=swedish#1 NPL is for solo queuing. It's okay to write: I like playing with person once, but spamming captains to influence picks and then getting angry / dodgea for not being the same team is not allowed. Players who have deactivated their account and made a new one must play outside the NPL until the level requirement for the division to which they belonged is met. Discussing someone else's possible suspension is strictly prohibited in the hub chat and can lead to mute / ban without warning! Bans is between helpers / admins and the possibly banned person. Note, it is also not allowed to write "just ban the player's nick he does this and this" without such information being submitted via the report form. Chat The chat should be kept clean, it is forbidden to: Offend another member Spam and advertise within NPL's hubs. Admins have the right to mutea players and repetitive violation will result in harsher penalties. Profile picture / NAME Your profile picture / name must not contain names / words that are perceived as offensive or offensive, such as. racism, gender.If an admin contacts a player who violates these terms, it has 24 hours to change before a suspension takes effect. Suspensions If a player violates any of the following rules, we will punish it with the following consequences: Warning: 1/3 day ban depending on the situation. Warning: 7 day ban. Warning: 1 month ban. Permanent ban, until admins think it should be lifted. Do not accept = 5 min If you choose not to pick someone = 15 min If you do not join the server = 2h If you leave in the middle of the match = 3 hours Players who have a VAC / cheat track on another CS platform may at the earliest play NPL 2 years after this course became active. Players who have an active ban on toxic behavior / verbal / written abuse on another CS platform may at most play 2 months after this ban became active. Players who have an active course for something other than what was previously recorded on another CS platform will, at the earliest, be allowed to play 1 month after the course became active.If a player makes an attempt to avoid their course, by creating a new account on faceit, the new account will be permanently suspended from NPL and a penalty period of 1 month will be added to the already active course If you get stuck with a smurf account, that account will be suspended by faceit as it is against their rules. The main account will be banned for 2 weeks with us. DISCORD INFORMATION (If you don't have Discord, you can download it here: https://discordapp.com/download) TS information is pinned in the hub - Be sure to fix perm on ts before applying for a match! Use the same nick on ts that you have on faceit to make it easier for everyone. Pma / Pokea then someone who sits in the NPL Council / Permitter room or someone with a P next to the Sweden flag to get a permit. When you have done this you are ready and can click play and search for matches in the faceith hub. PLAY We recommend that everyone use Playstv (https://www.twitch.tv/) Why? It makes it easier for us to get evidence in the form of users who behave badly and it is an easy way to upload your stylish clips! Our server is lagging, can we get a new server?As long as both teams agree to change server, either team captain will press call admin in the match lobby. Note that the match will be completely replayed, from 0-0! While you wait, BOTH team captains should sign in the match lobby that they agree to change server. Can we cancel our match? Matches are interrupted only if the following happens in the first 5 rounds: (After round 5 is played, both must approve cancel) The server is lagging Players f

Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)